Definició de xarxa informàtica:

Xarxa Informàtica
Grup de computadors que comparteix recursos i informació a distància i assegura l'informació i augmenta la transmissió de dades
ademés de reduir el cost general d'aquestes accions. Hi ha dos tipus: xarxes virtuals (corren sobre internet per exemple),

i xarxes físiques (com LAN o Ethernet).

Classificació segons la seua extensió:

-LAN
"Local Area Network" connecta equips en espais xicotets. La seua característica més important és que permet

la interconnexió entre vàrios nodes (unitats d'emmagatzematge, impressores i altres) encara que no estiguen connectats

físicament als nostres ordinadors.
-MAN
"Metropolitan Area Network" serveix per a les localitzacions geogràfiques però més a nivells més reduïts tant com ciutats o

pobles.
-WAN
"Wide Area Network" serveix millor que la MAN i la LAN, ja que té matjor capacitat geogràfica i pot abarcar inclús

països o continents.